Icon

OLYMPIA PARK Ltd

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта new.olympia.bg, собственост на Олимпия парк ЕООД, ЕИК: 205098630, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Т ракия”, ж.к. „Тракия”, ул. „Теофан Райнов” № 3, ДДС № BG205098630, тел.: 0886 00 90 30. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, упоменати в настоящето изложение.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, За целите на сайта ще бъдат използвани единствено име, телефон и електронна поща. Олимпия парк ЕООД под никаква форма няма да събира други Ваши лични данни във връзка с дейността на сайта.

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Олимпия парк ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. Олимпия парк ЕООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на Олимпия парк ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

СИГУРНОСТ

Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата страница на Olympia.bg . Ръководството на Олимпия парк ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.

ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Право на информираност: Настоящата Политика и Общи условия имат за цел да Ви информират подробно за обработването на Вашите лични във връзка с ползването на продукти и услуги на Олимпия парк ЕООД;

Право на достъп: Вие имате право да получите информация относно обработването на Ваше лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;

Право на коригиране: Вие имате право на или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;

Право на изтриване: Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 1 година се съхраняват: информация за сключени договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данните: Вие имате възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това и при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;

Право на преносимост на данните: при обработване в автоматизиран вариант, данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обхваща само данни, предоставени лично от Вас, като субект на данни, както и лични данни, генерирани и събрани в хода на отношенията ни с Вас.

Право на оттегляне на съгласие: По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, на база дадено от Вас съгласие, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;

Право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;

Право на възражение: Вие имате право да възразите по отношение обработването на данни на базата на легитимен интерес. В случай на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно ще го изпълним.

Право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в РБ е КЗЛД, с адрес в гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставяне на нова и актулана информация във връзка с изграждане на нови жилищни и/или нежилищни комплекси и/или сгради, продажби, отдаване под наем и други дейности, част от бизнеса на Олимпия парк ЕООД; предоставяне на оферти във връзка с нови или настоящи жилищни и/или нежилищни комплекси и/или сгради; даване на отговор на Ваше запитване.

Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие. Вашите данни могат да бъдат обработвани на база изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в това изрично съгласие;

Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Олимпия парк ЕООД. Те са свързани със спазване на законови задължения на Олимпия парк ЕООД и включват изпълнение на предвидени във закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане компетентни държавни или съдебни органи.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Олимпия парк ЕООД не предоставя личните данни, предоставени в този сайт, на трети лица, с изключение на постъпило искане от държавни или съдебни органи.